Wie zijn wij?

Onze school

De school is opgericht in 1909. Het huidige gebouw is ongeveer 55 jaar oud. Na de invoering van het basisonderwijs in 1985 is voor de naam “De Spoarsiker” gekozen. De naam van onze school en het bijbehorende logo maken duidelijk dat iedereen zijn of haar eigen spoor in het leven zoekt en achterlaat. Het logo laat voetafdrukken zien in verschillende grootte en kleuren die de verscheidenheid van mensen symboliseren. De afdrukken (sporen) gaan in dezelfde richting, schuin omhoog. Hoopvol de toekomst tegemoet.

Huisvesting en situering school in omgeving

Ouders kiezen tegenwoordig bewust voor een school. Dat is op de Spoarsiker ook het geval. De leerlingen de op onze school zitten komen uit Echtenerbrug, Delfstrahuizen en Echten. Ook zien we steeds meer leerlingen uit Bantega en andere buitendorpen naar de Spoarsiker komen. Onze school is een dorpsschool waar alle leerlingen welkom zijn. Een groot aantal leerlingen is tweetalig met Fries als moedertaal.

De school staat midden in het dorp en is goed en veilig bereikbaar voor de ouders en de kinderen. Voor het hele dorp geldt een maximum snelheid van 30 km/uur. Het gebouw is 55 jaar oud, maar voldoet aan de eisen voor modern en goed onderwijs. Het gebouw is goed onderhouden. Er zijn vijf leslokalen, een leerplein, twee kantoren en een schoolplein. Daarnaast maken we gebruik van 2 lokalen van OBS Twa yn Ien. Voor gymnastiek gaan de midden- en bovenbouw naar sporthal De Twilling in Echten. De onderbouw maakt gebruik van de gymzaal in het dorpshuis naast de school.

Samenwerking C.B.S. Eben Haëzer Oosterzee

Sinds de start van een gezamenlijke directeur op 1 april 2017 is de samenwerking tussen C.B.S. Eben Haëzer en P.C.B.S. De Spoarsiker begonnen. Samen de verbinding zoeken om zo ons onderwijs nog sterker te maken, dat is het doel.

Vanuit een professionele houding elkaar beter leren kennen, met elkaar in gesprek gaan over onderwijs, samen vergaderen en organisatorische zaken op elkaar afstemmen zijn het begin geweest. Dit is de afgelopen twee jaar uitgebouwd naar een intensieve samenwerking waarbij er één visie opgesteld is voor beide scholen. Studiebijeenkomsten en vergaderingen zijn gezamenlijk. Er wordt gewerkt in 3 bouwen, onder-, midden-, en bovenbouw waarin veelvuldig overleg is over onderwijsinhoud en praktische zaken.

Ook wordt er regelmatig collegiale consultatie gedaan en staat het samen leren onder de leerkrachten centraal. Dit alles vanuit één team op twee locaties. De organisatie, het beleid en de visie van beide scholen is de afgelopen twee jaar gelijkgetrokken. Kleine verschillen zitten nog in het gebruik van een aantal methodes en praktische zaken. Verder kan je spreken van één school met twee locaties. De komende jaren wordt deze samenwerking uitgebouwd en verankerd binnen ons onderwijs.