Verbindend

Medezeggen- schapsraad

De medezeggenschapsraad is een rechtsorgaan met instemmings- en/of adviesrecht. De MR denkt mee over de vormgeving van het beleid van de school, financiën en andere lopende zaken. School heeft in diverse gevallen instemming of advies nodig van de MR. Tijdens het schooljaar 2023/2024 zitten namens de ouders Houke de Vries (voorzitter) en Elianne Holtrop – Krab (secretaris) in de MR samen met de leerkrachten Ton Ranzijn en Joukje Marije Smedinga. We vergaderen 6 keer per jaar op een avond.

Wat doet de Medezeggenschapsraad?

De MR vervult een belangrijke rol bij het nemen van beslissingen op school.

De medezeggenschapsraad heeft de volgende rechten:

Informatierecht

Het schoolbestuur moet de medezeggenschapsraad tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren.

Adviesrecht

Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad.

De MR heeft bijvoorbeeld adviesrecht bij onderwerpen als:

  • Hoofdlijnen van het financieel beleid;
  • Vaststellen vakanties;
  • Verbouw, nieuwbouw en onderhoud;
  • Samenwerking met andere scholen.

Instemmingsrecht:

Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. De MR heeft bijvoorbeeld instemmingsrecht bij onderwerpen als:

  • Onderwijskundige doelstellingen;
  • Het schoolplan en het zorgplan;
  • Veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid (arbeidsomstandigheden);
  • Klachtenregeling;
  • De formatie;
  • Invoering continurooster.

De MR kan ook zelf initiatieven nemen, pro-actief meedenken en voorstellen doen.

Dit zogeheten initiatiefrecht is in de wetgeving en de medezeggenschapsreglementen vastgelegd. Het initiatiefrecht is iets anders dan het vrijblijvend aandragen van ideeën en suggesties. Dat gebeurt meestal toch wel. De medezeggenschapsraad heeft het recht om voorstellen te doen over alle onderwerpen die betrekking hebben op de school.